Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door een groothandelaar (hierna te noemen “verkoper”) gedane aanbiedingen en tussen verkoper en een cliënt (hierna te noemen “koper”) gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.
2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen partijen schriftelijk overeen te komen. Zij genieten voorrang op deze Algemene Voorwaarden.


AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door koper aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.
3. Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.


PRIJZEN
1. De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld.
2. In de prijs zijn geen omzetbelasting (BTW), andere belastingen en heffingen, emballage, transport, en dergelijke begrepen.
3. De prijzen zijn genoteerd in Euros, tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.


LEVERING EN LEVERINGSTIJD
1. Door verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien verkoper (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting zal kunnen voldoen, zal hij koper hierover zo spoedig mogelijk mededeling doen. Wanneer hij niet de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is hij gerechtigd een deellevering te doen danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met koper andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten te leveren.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt als plaats van levering de opslagplaats of verwerkingsruimte van verkoper, danwel een andere door verkoper aan te wijzen locatie.
4. Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien koper een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald.
5. Indien koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen is hij in verzuim en is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor koper. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen.


OVERMACHT
1. Verkoper kan in geval van overmacht de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, danwel de levering tijdelijk opschorten.
2. Onder overmacht worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, omstandigheden verstaan als binnenlandse onlusten, oorlog, staking (ook bij de leverancier), natuurrampen, epidemieën, terrorisme, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals b.v. wegversperringen, wegwerkzaamheden of files, brand, overheidsmaatregelen of soortgelijke gebeurtenissen.

VERPAKKING
1. Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelijke wijze en wordt door verkoper als goed koopman bepaald, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.

RECLAMATIES
1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen meteen na constatering, of in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de producten aan de verkoper te worden gemeld. Bepalend hierbij is het moment van ontvangst door verkoper. Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door de koper schriftelijk te zijn bevestigd. Zichtbare gebreken dienen bovendien direct bij aflevering op de transportdocumenten te worden aangetekend.
2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan de verkoper te worden medegedeeld en, wanneer de mededeling niet schriftelijk geschiedt, binnen 24 uur na de mededeling schriftelijk te worden bevestigd.
3. De klachten dienen tenminste te bevatten: a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek; b. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door koper afgekeurde producten identiek zijn.
4. Verkoper dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen. De producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.
5. Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.


AANSPRAKELIJKHEID
1. Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, behoudens en voor zover koper bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
2. Gebreken aangaande eventuele fytosanitaire en/of andere eisen die in het land van invoer van kracht zijn geven koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij koper verkoper voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van deze eisen op de hoogte heeft gebracht.
3. Geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Verkoper wijst erop, dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Koper heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot bedoelde gevolgen.

BETALING
1. Betaling dient te geschieden via incasso
2. Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Koper mag de door hem te betalen koopprijs niet op grond van een klacht over het geleverde opschorten.
3. Koper is in verzuim door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Verkoper heeft alsdan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan koper te ontbinden (uitdrukkelijk ontbindend beding). Verkoper is aan koper geen enkele schadevergoeding verschuldigd met betrekking tot de gevolgen die deze ontbinding voor koper zou kunnen hebben.
4. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – met een minimum van 15% van de openstaande som – direct opeisbaar en voor rekening van koper.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat alle vorderingen van verkoper op koper volledig zijn voldaan.
2. Zolang de producten niet zijn betaald mag koper ze niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient koper verkoper onmiddellijk hierover te informeren.
3. Bij de uitoefening van de rechten van verkoper uit het eigendomsvoorbehoud zal koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die verkoper in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die verkoper lijdt.
4. Met betrekking tot producten die voor uitvoer bestemd zijn gelden vanaf het moment van aankomst van de producten in het land van bestemming de aldaar geldende goederenrechtelijke gevolgen met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud. Dan geldt, wanneer dat mogelijk is in het betreffende recht, naast het in de punten 1 t/m 3 gestelde:
a) In geval van wanprestatie door koper heeft verkoper het recht om de geleverde producten, alsmede de medegeleverde verpakkings- en transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Wanneer de wet dat voorschrijft impliceert dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.
b) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. Hij draagt nu reeds voor alsdan alle vorderingen over die hij door de verkoop op een derde verkrijgt. Verkoper aanvaardt deze overdracht en behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet en, voor zover dat nodig mocht zijn, in verzuim is.
c) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van verkoper afkomstig zijn. In de verhouding waarin de producten van verkoper deel uitmaken van de totstandgekomen zaak, verkrijgt verkoper de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak, die koper reeds nu voor alsdan aan verkoper overdraagt en die verkoper aanvaardt.
d) Wanneer de wet voorschrijft, dat verkoper een gedeelte van de bedongen zekerheden op verzoek moet prijsgeven in gevallen waarin deze de waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreffen, zal verkoper hieraan gehoor geven zodra koper daartoe een verzoek doet en zulks uit de boekhouding van verkoper mocht blijken.

TOEPASSELIJK RECHT/ GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing en zijn de bepalingen van het Weens koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn kunnen door koper slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht ervoor te kiezen geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waar koper gevestigd is.
3. In afwijking van het bepaalde onder XI 2. kunnen verkoper en koper overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie die handelt volgens het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrageinstituut, wiens uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.


SLOTBEPALING
1. In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.
2. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden volgens het Nederlandse recht ongeldig zou zijn in verband met strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden partijen blijven binden. In plaats van de ongeldige bepaling wordt gehandeld alsof partijen, zo zij geweten hadden van de ongeldigheid van de bepaling, een met de bedoeling van de ongeldige bepaling overeenkomende bepaling overeengekomen waren, danwel een bepaling die die bedoeling het dichtst benadert.